معرفی اپلیکیشن

    سایت های متفاوتی مانند سایت الو اپلیکیشن به معرفی اپلیکیشن و ویژگی های آن می پردازند. با مراجعه به این سایت ها شما می توانید علاوه بر اطلاعات کلی و معرفی اپلیکیشن، نظرات کاربران را نیز مطالعه کنید.