شکست استارت آپ

    عوامل بسیاری در شکست استارت آپ تاثیر دارند ولی طراحی اپلیکیشن از مهمترین آنها می باشد. ساخت اپ پروسه ای حساس در موفقیت یا شکست اپلیکیشن می باشد.