بروزرسانی اپلیکیشن

    برای بروزرسانی اپلیکیشن بعد از انتشار آن نیاز به تیم توسعه دهنده فنی و متخصصی است که با دانش و مهارت خود بتوانند بروزرسانی اپلیکیشن را انجام داده و امکانات جدید را بدون ایجاد باگ اضافه نمایند.