ایده ساخت اپلیکیشن

    ایده ساخت اپلیکیشن از نکات مهم در موفقیت اپلیکیشن می باشد. برای پردازش ایده ساخت اپلیکیشن باید از ابتدا و قبل از شروع مراحل برنامه نویسی ایده های خود را بر روی کاغذ ثبت کنید.